Portfolio's


Harma Dam Stevens

Opdracht 1: vierde plaats

Opdracht 2: vijfde plaats


Margreet de Jong

Opdracht 1: eerste plaats

Opdracht 2: zesde plaats


Alja Venema

Opdracht 1: tweede plaats

Opdracht 2: eerste plaatsInkrid Feil

Opdracht 1: zesde plaats

Opdracht 2: tweede plaats


Jolien Norder

Opdracht 1: vijfde plaats

Opdracht 2: vierde plaats


Kim Nitters

Opdracht 1: derde plaats

Opdracht 2: derde plaats